Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán (Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia)


 

Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán

Tác giả: Ma Nữ Ân Ân

Người dịch: ^Sò^

 

 Bộ truyện “Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia” đã được xuất bản thành sách ở Trung Quốc vào trung tuần tháng 12/2010. Khi xuất bản, tên chính thức của bộ truyện được đổi thành: “Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán”

  

 

 

 Hậu kỳ [1] ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Hậu kỳ [2] ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Hậu kỳ [3]

Hậu kỳ [4] ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Hậu kỳ [5]

 

Giới thiệu ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥  ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 1

Chương 2 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 3 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 4

Chương 5 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 6 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 7

Chương 8 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 9 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 10

 

 

 

Chương 11 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 12 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 13

Chương 14 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 15 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 16

Chương 17 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 18 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 19

Chương 20 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 21 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 22

  

 

 

Chương 23 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 24 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 25

Chương 26 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 27 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 28

Chương 29 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 30 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 31

Chương 32 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 33 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 34

 

 

 

Chương 35 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 36♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 37

Chương 38 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 39 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 40

Chương 41 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 42 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 43

Chương 44 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 45 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 46

 

 

 

 Chương 47 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 48 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 49

Chương 50 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 51 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 52

Chương 53 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 54 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 55

Chương 56 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 57 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 58

 

 

 

Chương 59 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 60 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 61

Chương 62 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 63 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 64

Chương 65 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 66 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 67

Chương 68 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 69 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 70

 

 

 

Chương 71 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 72 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 73

Chương 74 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 75 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 76

Chương 77 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 78 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 79

Chương 80 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 81 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 82

 

 

 

Chương 83 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 84 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 85

Chương 86 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 87 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 88

Chương 89 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 90 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 91

Chương 92 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 93 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 94

 

 

  

Chương 95 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 96 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 97

Chương 98 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 99 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 100

Chương 101 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 102 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 103

Chương 104 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 105 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 106

 

 

 

Chương 107 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 108 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 109

Chương 110 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 111 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 112

Chương 113 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 114 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 115

Chương 116 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 117 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 118

 

 

 

Chương 119 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 120 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 121

Chương 122 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 123 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 124

Chương 125 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 126 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 127

Chương 128 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 129 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 130

 

 

 

Chương 131 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 132 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 133

Chương 134 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 135 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 136

Chương 137 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 138 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 139

Chương 140 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 141 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 142

 

 

 

Chương 143 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 144 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 145

Chương 146 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 147 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 148

Chương 149 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 150 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 151

Chương 152 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 153 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 154

Chương 155 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 156 ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥ Chương 157

 

 

 Download bản pdf

 

 

Advertisements

157 thoughts on “Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán (Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia)

 1. truyện của các bạn dịch đều rất hay, cảm ơn các bạn, đừng drop truyện nào nhé sẽ buồn lắm đó, có vui có buồn, có hạnh phúc hay đau khổ mới thú vị chứ, một lần nữa cảm ơn các bạn nhé, yêu các bạn nhiều lắm.

 2. Mình rất hâm mộ truyện NTQ đấu trí cùng TVG, bạn cho mình edit cùng để tăng tốc độ cho mọi người được không?

 3. ss a~~ hôm nay em vào đọ từ chap 1 đến chap 28 luôn a ~ truyện rất hay ss. thx ss vì đã dịch. btw, ss có thể cho em xin bản word đc ko? em đọc bằng đt nên bản word rất khó đọc
  Nếu ddc send vào mail dieulinhle.vers@gmail.com nhé
  Thx ss nhiều

 4. chi ui sao mai van chua co chap 36 voi 38.hom trc may ma e nhanh tay nen doc dc chap 37 voi 39 roi hihihi.gio co lien 4 chap moi chi gui pass cho e voi nha.Thank chi nhieu hihii

 5. nghe Sò bảo truyện dài lắm, đọc lắm lúc còn tức chết thằng cha hoàng thượng, mình tạm dừng để dành sau đọc, sau này sò có gỡ pass ko hả sò?
  sò và các bạn giữ gìn sưc khỏe để edit cho các độc giả nha
  thanks sò và các bạn nhiều ^^

  • bộ này ko đặt pass đâu em ạ, bản kia chỉ là post thử thôi, chưa chỉnh sửa, nên ko share pass

   ngày mai bắt đầu post 2 chap/ ngày, lúc đó tha hồ đọc mà 😛

 6. chào 2 ss Sò và Pig a

  em mới phát hiện được truyện này của 2 ss, comm xong sẽ đi đọc ngay cố gắng bắt ki6p để còn 8 dzới mọi người

  đọc văn án thấy hay we1, mà truyện này dài bao nhiu chap a

 7. Yu rất thích đọc truyện mà S & P edit nhưng rất tiếc nhà Yu k có mạng,onl phải xài usb down tr về đọc,nhưng thấy tr của các bạn thường post = pic,liệu có thể gửi cho ta bản word các bộ mà các bạn đang và sẽ làm được chứ,Yu cam đoan k mang tr của các bạn sang nơi khác,==”~.Tks các bạn trc’ ^^

 8. Mình rất thích truyện này, cảm ơn bạn nhiều. Mình chắc rằng sẽ có nhiều người ủng hộ như mình.

 9. Pingback: Ngôn tình tiểu thuyết « Mộng Xuân

 10. Pingback: [Giới thiệu] Cực phẩm nữ tướng quân cùng cơ trí Tam Vương gia | Miên Quỳnh Các

 11. Truyện rất hay mong có thể đọc đc kết thúc của truyện! Cảm ơn các bạn đã cố gắng, chúc các bạn năm mới đạt đc những điều mình mong muốn và ngày càng có nhiều bộ truyện hay để giới thiệu vs mọi người

 12. Truyện hay quá mà đang cố đợi đến lúc Thất Thất đẹp ra rồi đọc một lượt. Chắc đợi mòn cổ quá.

 13. Truyện hay thật,cám ơn nhóm dịch nhìu lắm nha. Dưa cũng mún tham gia làm phụ để nhanh có truyện đọc cho đã thèm mà dưa ko bít tiếng Hoa thì dưa có thể làm gì phụ ko?

 14. Hi em, chị cũng rất thích truyện do em dịch.. Chị cũng có xem qua bản convert, đi làm cũng rảnh rỗi, nếu em muốn, chị rất mong được phụ dịch giúp em. Chị có dịch thử tiếp chương 85. Nếu thích, em liên hệ với chị. 🙂

 15. Cam on So vi bo truyen nay nha. Doc rat hay va rat loi cuon. So cho minh xin password de doc het cac chuong co duoc khong? Lam on nhe, lam on nhe. Cho minh cam on So truoc nha!

 16. ah wen mail cua minh la conanaini@gmail.com
  minh theo doi tr nay tu dau den jo thay ban dich tr cu wa.mong so va pig ju su ckhoe de dich not tr nhe
  ah so ui co bo truyen nao hay so gui cho ninh de minh doc voi dang bun wa

 17. hiiiiiiiiiiiiiixxxxxxxxxxxxxxxx.lau rui sao chang thay tam hoi cua ban dau vay.mjnh nho that that nha chung ta qua…hix..

 18. minh rat thích truyên nữ tướng quan đấu trí với tam vương gia. từng ngày chờ đươc đọc chap mới. hihi

   • hức, tỷ a~
    muội k thể down được a~
    máy của sư ca, đâu dám bảo down là được đâu tỷ? uỷ khuất là ở cái chỗ đó đó a~
    mà tỷ nà, khi nào mới hết bộ này a? nếu sớm thì cũng tốt a, muội cop được, chứ lâu thì k chắc
    cảm tạ tỷ nga~
    muội vẫn muốn đọc từ chương 98 tới, vì từ chương đó mấy bản gap muội đều k đọc được, những chương kia thì muội đọc được gap rồi 😀

 19. truyện NTQĐTCTVG rất hay đó nàng ơi truyện này bao nhiêu chương END vậy nàng ? Ta rất hâm mộ nàng đó, dịch rất hay

 20. Chào bạn, trước tiên cho mình cám ơn, vìđã post truyện cho chúng mình đọc. Mình mới đọc truyện thôi, có lẽ muộn hơn các bạn khác nhỉ? Nhưng không biết sao chỉ đọc được 121 chap thôi, những chap còn lại là bạn chưa dịch hay là sao? bạn có thể cho mình biết với không? đọc tới đoạn hấp dẫn thì lại không biết sau đó thế nào, làm mình tò mò quá..
  Nếu được thì bạn cho mình thông tin nhé, mail mình là jiushiwo274@yahoo.com

  • cám ơn bạn đã yêu mến bộ truyện này, bạn thông cảm chút nhé, hiện giờ đang có 1 số việc nên mình mới dịch tới chap 121 thôi, tốc độ là 1 chap/tuần, hi vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Sò 😀

 21. 1chap/tuần hả sò, chắc thành hươu cao cổ luôn quá. Dù sao cũng ủng hộ sò 2 tay + 2 chân luôn

 22. Nàng ơi, ta thích nàng edit truyện này hay lắm, nhưng ta lại toàn phải đọc trên điện thoại thôi.
  Nàng có thể cho ta bản word được không ? Tất nhiên ta chẳng dám mang con của nàng đi đâu đâu, nàng yên tâm nhé.
  Cảm ơn nàng nhiều vì đã dịch bộ truyện này.
  Nếu có thể nàng nàng gửi cho ta nhé kimlien_83hp@yahoo.com

 23. phai noi sao ta
  hay khong the ta, ban edit rat muot
  co nhiu khuc cuoi mun be bung luon
  co len ban oi, mong cho chuong moi nhiu nhiu
  love you

 24. Trời ơi mìh đọc liên hơi tù tì từ ch1 đến giờ, thức trắng đêm với nó, đang mong chờ kết thúc happy thi ch133 ko đọc đựơc, ức chế wá. làm sao để đọc típ vậy. Sò ơi sao nỡ gây nghiện cho mình gòy tự nhiên ko cung cấp thuốc phiện nữa zị. thích truyện sò lắm. cho mình đọc với…!!!!
  email: ugly_duckling156@yahoo.com

  • bạn ơi, *chỉ chỉ lên trên* mình làm mục lục tổng 157 chương để các bạn tiện theo dõi, làm xong chương nào thì mình bỏ link vào đó lun, bạn đọc tới chap 132 là chap mới nhất rùi đấy, các chap sau mình chưa có t.gian dịch, cuối năm bận quá mà, bạn thông cảm nha 😀

  • chị đang liên hệ nhà in xem giá thành thế nào, có tin tức gì chị sẽ báo cho mọi người cùng biết mà, đây chỉ là danh sách tạm thời thôi, sau khi update giá lên ai muốn báo hủy ko in nữa vẫn ok nha 😀

 25. em chào chị và các bạn,rất cảm ơn chị đã dịch cho mọi ng` 1 bộ truyện cực hay,em ko có điều kiện lên mạng thường xuyên và có vài chap em ko đọc dc,chị cho e bản word dc ko ạ?e rất rất cảm ơn chị,e xin hứa tuyệt đối ko post lên trang nào hết,mail của e là nhatlinh09121993@gmail.com,em cảm ơn chị nhiều,chúc chị sức khỏe,e rất muốn dc giúp chị mà ko bik giúp dc j hết,có j cần chị cứ liên lạc e wa mail đó nha,chị cho e đăng kí bản sách lun nha

 26. Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện này. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^

 27. Một truyện xuyên không rất hay và ý nghĩa, có lẽ là đáng đọc nhất từ trước tới giờ theo mình đánh giá!

 28. Hi bạn, mình là người mới trong thế giới truyện ngôn tình. Mình đọc truyện này thấy bạn dịch rất hay. Cũng như những truyện khác bạn đã dich ;D. Thanx rất nhiều những ng edit như bạn mình mới có những truyện hay để đọc như thế.
  Bạn cũng cho mình đăng ký môt bạn word của bộ này nhé, để lưu lại lúc rảnh rỗi xem offline 😉
  email mình là quysuvalentin@yahoo.com

 29. hi chủ nhà, rất hâm mộ nàng dịch hoàn nhiều bộ dài như vậy.
  Có thói quen đọc chùa nên khi đọc xong hết ta mới com. Thật có lỗi với nàng qua.
  Mà bộ này hay. Ta bắt đầu đọc từ chiều hôm qua, đọc suốt đêm, sáng ngủ dậy lại đọc tiếp, không an uống luôn. Hại người ghê.
  Rất thích 77 trong truyện, ít nhất không phải dạng xuyên qua rồi chấp nhận, mạnh mẽ tìm mọi cách quay về, hơi xảo quyệt.
  Mình rất thích mấy tấm hình bạn dùng làm background cho các picture. Có thể mạo muội xin nàng mấy tấm hình đó được không?
  Nếu được nàng gởi cho ta qua Mail: nguyenhoatk@gmail.com.
  Thanks nàng nhiều!

 30. Hi bạn, mình chỉ là silent reader thôi, nhưng mình rất thích truyện này nên hy vọng có được bản word để trữ, sau này lấy ra đọc lại. Mình vốn là silent reader nên sẽ ko có mang truyện đi tới những trang khác. Cám ơn bạn trước nhé. Email của mình: habaokhuyen@yahoo.com

 31. Mình cũng rất thích truyện của bạn dịch , đơn giản dễ hiểu . Mong là càng ngày đọc được nhiều hơn nữa những truyện của bạn dịch .

 32. cậu ơi T^T tình hình là h WP nó khó vô quá, mình chỉ vô đc WP của chính mình để post bài thui còn vào WP của người ta xem thì phải làm này làm nọ và mất 10,15′ để chờ tải nên… ừm có lẽ mình hem thể tiếp tục post chiện cuộc chiến giành hồng nhan đại hán đc nữa òi T^T mình sẽ nhờ mod del cái fic kia ở bên zing4rum… xin lỗi nhé! (khó lém mình mới vô đc WP cậu để viết com, mừng mún chít)

 33. Bạn ơi bạn có thể cho mình xin bản word của truyên này đươc không. Mình chỉ dùng để đọc thôi. Bình thường mình hay copy về máy từ từ đọc nhưng dạo này không có điều kiện lên mạng thường xuyên được. Bạn giúp mình với nhé, email của mình là nguyenthiphuonglinh.ntt@gmail.com

 34. 2 nàng Sò *chạy đến bắt tay*…lần đầu tiến ghé thăm nhà nàg…truyện nàng edit rất hay a~ nàng có thể cho taz copy bộ này để in thành sách đk k a~ *mắt nong nanh*…

 35. CHào bạn
  Mình đã đọc những truyện bạn dịch
  Giọng văn rất có hồn, cảm ơn bạn đã truyền tải lại bộ truyện hay như thế
  Nếu được bạn cho mình xin bản word được không? (Vì mình muốn in 1 cuốn về nhà luyện cho đã…)
  Email: koame11@yahoo.com.vn
  Nhân tiện cho mình hỏi font chữ bạn dùng ở chương 134 và một số chương khác giống chữ viết tay là font gì vậy? Mình thấy rất đẹp mà tìm chưa ra …hic hic

 36. Chào bạn, mình đang đọc bộ NTQ.
  Mình rất thích truyện này nhưng hiện tại máy mình vào wordpress rất chậm, hình thì load không nổi. Bạn có thể giúp gửi cho mình bản word được không? Nếu được, email của mình là lecielbleu1012@gmail.com.
  Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn nếu không được, mình cũng mong bạn gửi mail trả lời cho mình nha.

 37. Truyện hay quá, hâm mộ ss cực luôn, giá như có nxb nào mua bản quyền truyện dịch của ss Sò để xb sách thì tuyệt biết mấy, mơ có quyển NTQ đấu trí TVG gối đầu giường^^

 38. Ban oi? Cho minh hoi lai lan nua (co ve hoi ky)
  Minh co the xin ban word cua nu tuong quan duoc khong?
  Vi minh dang ky xin mua sasch ma hinh nhu cung khong duoc cap nhat ten vao?
  Minh co hoi ban cach day cung lau
  Khong biet co phai ban ban qua hay khong?

  • hix xin lỗi bạn rất nhiều, đúng là thời gian qua tớ bận tối mặt nên ko lên blog thường xuyên đc 😦 tớ đã up tên bạn vào list rồi.
   hiện giờ tớ vẫn đang sửa lại bản dịch và đi liên hệ chỗ in, bạn cố gắng chờ tớ sang giữa tháng 9 nếu ko đi in nữa tớ sẽ post ebook để mọi người down về đọc hoặc tự in nhé 🙂

 39. em mới phát hiện ra truyện này…chị và mọi người edit rất hay~ hồi đầu em định đợi nó hoàn rồi đọc, bẵng một thời gian đã xong rồi @@ tốc độ nhanh thật~
  ss ơi, em onl bằng D-come 3G nên rất chi là kẹt tiền TT.TT chị có thể mail cho em bản word hay pdf được ko ạ? em đọc trên máy những hôm hết tiền D-com cũng được TT.TT ……… ah, cảm ơn nhóm dịch edit truyện hay nha~ em rất thích hình tượng nữ chính mà giỏi giỏi như này nè..^^

  • à thôi ạ, em sẽ ngóng chị cho đến khi có ebook down ^^
   p/s: cái clip chị làm ở youtube rất đẹp í ạ, cái mà có đầu đề là truyện này này =)))) thế nên em ms biết vào trang chị đọc ạ =)))))

 40. Chào bạn Sò!:D, cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này, mình mới đọc văn án thôy đã thấy hấp dẫn rồi >””< \m/

 41. xin chào nàng, ta tình cờ dạo trên google và kím đc WP của nàng, ta đọc truyện của nàng trên điện thoại, mỗi lần tới chương có píc là tải rất lâu, nhưng khi tải xong thì những chữ trong một số pic lại rất khó đọc vì nhỏ hoặc mờ…, nhìu chương ta phải lượt bỏ vì nhìn ko rõ mặt chữ, ta rất ít zô WP bằng máy tính nên mong nàng có thể làm pic có chữ rõ hơn tí cho dễ đọc, taz xin cám ơn lắm 🙂

 42. xin chào, mình là khách mới của nhà bạn nè (*-*). mình đọc truyện ntq nay trên điện thoại mà bên trường tồn có nhiều chương bạn post bên pic làm mình gặp nhiều khó khăn khi theo dõi truyện, bạn có thể gởi bản word của truyện qua cho mình với được ko? nếu được thì mình cám ơn nhiều (mình hứa sẽ ko đem truyện bạn qua nhà khác đâu) email cua mình là thuyk17ktc1@gmail.com . mình cảm ơn trước!

  • Sao bạn không thử dùng “Internet Download Manager”??? phần mềm này vừa tải nhanh mà vừa dễ sử dụng nữa! bạn thử xem ^^

 43. Truyện này quả thực rất hay. Cảm ơn bạn vì đã edit nhé! à mà bạn có dự định edit bộ truyện mới nào chưa? liệu bạn đã từng nghe qua bộ truyện “Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư” của Đường Thất Công Tử??? ^^ bộ truyện này hay và đặc sắc lắm!!! mình cũng đã tìm đọc bản edit của nó rồi nhưng không thấy chỉ toàn bản conver thôi, chán lắm đọc chỉ hiểu chút chút (vậy cũng đủ thấy hay rồi) bạn có thể edit bộ truyện trên được không?!? thật sự bạn edit truyện rất hay! Mong bạn có thể chiếu cố edit bộ truyện đó nhé. Cảm ơn bạn trước nè *chụt*chụt*!!!

  • Hiện bộ truyện TSTT CTT đã được xuất bản tại VN rùi, bạn có thể ra hiệu sách để tìm đọc nhé, và hiện giờ thì blog mình ko còn dịch truyện nữa, cám ơn bạn đã quan tâm tới blog mình 😛

   • chào bạn, bạn có thể cho phép mình post tr này vs MIDNIGHT ANGEL qua DĐLQĐ đc kg? mình sẽ dẫn link và ghi người dịch đầy đủ, rất mong nhận đc sự đồng ý của bạn, thanks

 44. ^^!!! truyện đó thì mình đọc xong quyển 1 rồi, nhưng bên Quảng Văn nói đầu năm 2014 mới xuất bản quyển 2 …. nên mới nhờ bạn edit… thật buồn khi bạn không edit nữa, vốn dĩ bạn đang làm rất tốt mà!!! nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nhé!

 45. truyện càng đọc càng chán nhỉ? thích vương gia nhưng mà hình tượng nhân vật nữ xây dựng hoàn hỏa quá nhi? hoàng thương thi……….
  Thank ban vi đã post truyện nhá

 46. bạn ơi có thể cho mình post truyện này qua diễn đàn lê quý đôn được ko, mình sẽ ghi rõ nguồn đầy đủ, thanks bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s